Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Stavební práce - exteriér, interiér
Odesílatel Petr Řeháček
Organizace odesílatele Technické služby Litvínov s.r.o. [IČO: 25423835]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.05.2024 13:52:18
Předmět Výzva k podání nabídky na VZMR

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), kde se uplatní jen explicitně ve výzvě uvedené požadavky zadavatele odkazující na ZVZ, jakož i povinnost zadavatele postupovat v souladu s § 6 ZVZ, tj. dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací (dále jen ,,ZD“).
Předmětem veřejné zakázky je rámcová dohoda s jedním účastníkem na následné provádění stavebních prací v rozsahu podle této ZD spočívající v opravě nebo vybudování chodníku, příp. vybrané části a drobných zednických pracích v interiéru vybraného objektu.


Přílohy
- Výzva k podání nabídky na VZ-6.pdf (140.08 KB)