Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7401010081310


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Město Litvínov
Identifiakční číslo:
00266027
Poštovní adresa:
Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11
Obec:
Litvínov
PSČ:
43601
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 476767682
K rukám:
Ing. Hana Nováková
       
E-mail:
hana.novakova@mulitvinov.cz
Fax:
+420 476767601
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.mulitvinov.cz/
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.mulitvinov.cz/profile_display_2.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Zateplení 3 objektů ZŠ a MŠ Litvínov - Janov
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Litvínov - Janov
Kód NUTS CZ042 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Jedná se o zateplení 3 objektů s obdobnými stavebními pracemi, a to zateplení obvodového pláště v systému ETICS, rekonstrukci střešního pláště vč. zateplení, výměnu otvorových výplní v obvodovém plášti. Dále budou provedeny další navazující práce (např. úpravy hromosvodu, dílčí venkovní úpravy), podrobně popsané v projektové dokumentaci jednotlivých objektů.
Jedná se o tyto objekty:
Část 1: Mateřská škola Sluníčko, Litvínov - Janov
Část 2: Mateřská škola Paraplíčko, Litvínov - Janov
Část 3: Školní družina ZŠ Litvínov - Janov
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
18 130 000
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45214100-1
 
Další předměty
45214200-2
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
13/03/2014 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
2
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky
Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:
Zateplením objektů ZŠ a MŠ Litvínov - Janov bude zajištěna významná úspora energií, dojde ke zlepšení estetického vzhledu a prodloužení životnosti objektů.
Popis předmětu veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je energetická úspora objektů veřejné zakázky, která spočívá v zateplení obvodového pláště objektů, zateplení a rekonstrukce střech objektů, výměně otvorových výplní vč. meziokenních vložek a navazujících pracech (např. úpravy hromosvodů, dílčí venkovní úpravy).
Jedná se o tyto objekty:
Část 1: MŠ Sluníčko, Školní ul.104, Litvínov - Janov
Část 2: MŠ Paraplíčko, Gluckova ul. 136, Litvínov - Janov
Část 3: Školní družina ZŠ Litvínov-Janov, Školní ul. 125, Litvínov - Janov
Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele:
Realizace předmětu veřejné zakázky přispěje ke zhodnocení, zlepšení estetiky a prodloužení životnosti nemovitostí v majetku zadavatele (města Litvínova). Dojde k významné úspoře energie potřebné na provoz těchto objektů.
Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky:
Doba rekonstrukce každého objektu bude trvat 2 měsíce.
Předpokládaný termín zahájený realizace je cca červenec 2014.

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Podmínky financování: jedná se o spoluúčast na financování z prostředků Evropské unie (Operační program Životní prostředí).
Platební podmínky: fakturace provedených prací po uplynutí kalendářního měsíce s 10% pozastávkou, splatnost faktur je 21 dní.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
Operační program Životní prostředí, osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie, 50. výzva, podoblast podpory 3.2.1 – Realizace úspor energie.
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.mfcr.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.env.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.mpsv.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
11/02/2014 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh


PŘÍLOHA A
DALŠÍ ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA

I) ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA, NA KTERÝCH LZE ZÍSKAT DALŠÍ INFORMACE

Úřední název:
Město Litvínov
Identifikační číslo:
00266027
Poštovní adresa:
náměstí Míru 11
Obec:
Litvínov
PSČ:
43601
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 476767682
K rukám:
Ing. Jitka Blovská
E-mail:
jitka.blovska@mulitvinov.cz
Fax:
Internetová adresa (URL):
http://www.mulitvinov.cz

II) ADRESY, KONTAKTNÍ MÍSTO A INTERNETOVÁ ADRESA ÚŘADU, U KTERÉHO LZE ZÍSKAT INFORMACE O DANÍCH

Úřední název:
Ministerstvo financí
Identifikační číslo:
00006947
Poštovní adresa:
Letenská 15
Obec:
Praha
PSČ:
11810
Stát:
CZ
Kontaktní místa:
Tel.:
+420 257041111
K rukám:
E-mail:
podatelna@mfcr.cz
Fax:
+420 257042788
Internetová adresa (URL):
http://www.mfcr.cz

III) ADRESA, KONTAKTNÍ MÍSTO A INTERNETOVÁ ADRESA ÚŘADU, U KTERÉHO LZE ZÍSKAT INFORMACE O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Úřední název:
Ministerstvo životního prostředí
Identifikační číslo:
00164801
Poštovní adresa:
Vršovická 1442/65
Obec:
Praha 10
PSČ:
10010
Stát:
CZ
Kontaktní místa:
Tel.:
+420 267121111
K rukám:
E-mail:
posta@mzp.cz
Fax:
+420 267310308
Internetová adresa (URL):
http://www.mzp.cz

IV) ADRESA, KONTAKTNÍ MÍSTO A INTERNETOVÁ ADRESA ÚŘADU, U KTERÉHO LZE ZÍSKAT INFORMACE O OCHRANĚ ZAMĚSTNANCŮ A PRACOVNÍCH PODMÍNKÁCH

Úřední název:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Identifikační číslo:
00551023
Poštovní adresa:
Na Poříčním právu 1/376
Obec:
Praha 2
PSČ:
12801
Stát:
CZ
Kontaktní místa:
Tel.:
+420 221921111
K rukám:
E-mail:
posta@mpsv.cz
Fax:
+420 224918391
Internetová adresa (URL):
http://www.mpsv.cz

PŘÍLOHA B
INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY

Tato příloha se vztahuje k
NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
ČÁST ZAKÁZKY č.
1
NÁZEV
Zateplení MŠ Sluníčko
1) STRUČNÝ POPIS
Zateplení obvodového pláště v systému ETICS, rekonstrukce střešního pláště vč. zateplení (dvouplášťová střecha), výměna otvorových výplní v obvodovém plášti vč. meziokenních vložek (MIV). Dále budou provedeny navazující práce jako např. osazení hromosvodu, osazení vnitřních parapetů, úpravy a začištění vnitřních ostění, oplechování parapetů a atiky. Součástí stavby jsou venkovní úpravy v rozsahu Soupisu prací. Součástí stavby bude tedy pouze oprava chodníčků ze zámkové dlažby, okapového chodníčku, doplnění nových konstrukcí – stříšek nad hlavními vstupy, nových pororoštových schodů v jižní části objektu, oprava lapolu a uliční vpusti vč. navazujících prací.
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45214100-1
 
Další předměty
 
 
 
 
3) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
6 830 000
Měna:
CZK
nebo rozsah:
         
mezi
a
Měna:
4) ÚDAJ O ODLIŠNÉM DATU ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A/NEBO DOBĚ TRVÁNÍ ZAKÁZKY (je-li to relevantní)
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo):
13/03/2014 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
2
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
 
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
5) DALŠÍ INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY
Zakázka je spolufinancována z Evropské unie (Fond soudržnosti): Operační program Životní prostředí, osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie, 50. výzva, podoblast podpory 3.2.1 – Realizace úspor energie.
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------

PŘÍLOHA B
INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY

Tato příloha se vztahuje k
NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
ČÁST ZAKÁZKY č.
2
NÁZEV
Zateplení MŠ Paraplíčko
1) STRUČNÝ POPIS
Zateplení obvodového pláště v systému ETICS, rekonstrukci střešního pláště vč. zateplení (dvouplášťová střecha), výměnu otvorových výplní v obvodovém plášti vč. meziokenních vložek (MIV). Dále budou provedeny navazující práce jako např. osazení hromosvodu, osazení vnitřních parapetů, úpravy a začištění vnitřních ostění, oplechování parapetů a atiky.
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45214100-1
 
Další předměty
 
 
 
 
3) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
7 340 000
Měna:
CZK
nebo rozsah:
         
mezi
a
Měna:
4) ÚDAJ O ODLIŠNÉM DATU ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A/NEBO DOBĚ TRVÁNÍ ZAKÁZKY (je-li to relevantní)
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo):
13/03/2014 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
2
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
 
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
5) DALŠÍ INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY
Zakázka je spolufinancována z Evropské unie (Fond soudržnosti): Operační program Životní prostředí, osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie, 50. výzva, podoblast podpory 3.2.1 – Realizace úspor energie.
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------

PŘÍLOHA B
INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY

Tato příloha se vztahuje k
NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
ČÁST ZAKÁZKY č.
3
NÁZEV
Zateplení družiny ZŠ Janov
1) STRUČNÝ POPIS
Jedná se o zateplení obvodového pláště v systému ETICS, rekonstrukci střešního pláště vč. zateplení (dvouplášťová střecha), výměnu otvorových výplní v obvodovém plášti vč. meziokenních vložek (MIV). Dále budou provedeny navazující práce jako např. osazení hromosvodu, osazení vnitřních parapetů, úpravy a začištění vnitřních ostění, oplechování parapetů a atiky.
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45214200-2
 
Další předměty
 
 
 
 
3) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
3 960 000
Měna:
CZK
nebo rozsah:
         
mezi
a
Měna:
4) ÚDAJ O ODLIŠNÉM DATU ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A/NEBO DOBĚ TRVÁNÍ ZAKÁZKY (je-li to relevantní)
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo):
13/03/2014 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
2
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
 
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
5) DALŠÍ INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY
Zakázka je spolufinancována z Evropské unie (Fond soudržnosti): Operační program Životní prostředí, osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie, 50. výzva, podoblast podpory 3.2.1 – Realizace úspor energie.
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------