Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7501010011445


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Město Litvínov
Identifiakční číslo:
00266027
Poštovní adresa:
Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11
Obec:
Litvínov
PSČ:
43601
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 476767682
K rukám:
Ing. Jitka Blovská
       
E-mail:
jitka.blovska@mulitvinov.cz
Fax:
+420 476767601
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.mulitvinov.cz/
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.mulitvinov.cz/profile_display_2.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Komplexní revitalizace veřejných prostor v sídlišti Janov - VI
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Litvínov - Janov
Kód NUTS CZ042 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Jedná se o veřejnou zakázku rozdělenou na části:
Část č.1 – "Sanace mostků a propustků" - jedná se o sanaci 4 mostků (2 přes Janovský potok, 2 přes potok Loupnice), to znamená obnovu mostních podpěr (zdivo má poškozené spárování, u zatrubnění u vtoku potoka je zdivo totálně rozebrané), rekonstrukci nosné konstrukce (prosaky vody, výluhy pojiva, koroze obnažené výztuže, oslabení průřezových ploch výztuže i nosníků, hloubková degradace), obnova hydroizolace, výměnu zábradlí.
Část č.2 – „Rekonstrukce veřejného osvětlení“ - výměna svítidel, sloupů, výložníků, kabelových tras.
Část č.3 – „Sanace kanalizace“ - sanace dešťového potrubí DN 150 a uličních vpustí, a v jednom případě sanace betonové nádrže vč. výměny česlí a zábradlí.
Část č.4 – „Rekonstrukce komunikací“ - jedná se o rekonstrukci chodníků a komunikací, kdy dojde k sanaci poruch, frézováním povrchů , nový asfaltový kryt cca 5 cm, rekonstrukce obrubníků případně lokálně zámková dlažba.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
14 800 000
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45233100-0
 
Další předměty
45233160-8
34928500-3
45231300-8
45221119-9
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
11/05/2015 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
2
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle §86, odst.2 zák. č. 137/2006 Sb. : Tato veřejná zakázka se zadává v rámci schváleného dotačního programu "IOP - Zlepšení prostředí v problémových sídlištích" v rozsahu Integrovaného plánu rozvoje sídliště Janov.
a) Popis potřeb, které mají být splněním vřejné zakázky naplněny: revitalizace zanedbaných veřejných prostranství v sídlišti Janov v Litvínově a navázání na revitalizaci prováděnou v sídlišti Janov v předchozích obdobích.
b) Popis předmětu veřejné zakázky: jedná se o sanaci 4 mostků, rekonstrukci veřejného osvětlení, sanaci kanalizace a rekonstrukci komunikací a chodníků.
c) Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele: realizací veřejné zakázky dojde k propojení ploch revitalizovaných v sídlišti Litvínov - Janov v předchozích letech a tím ke zvýšení úrovně kvality života občanů města Litvínova žijících na tomto sídlišti. Revitalizace probíhá na pozemcích ve vlastnictví zadavatele. Finanční prostředky budou vynaloženy účelně a hospodárně.
d) Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je do konce října 2015.

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Jedná se o projekt částečně financovaný ze Strukturálních fondů EU (Integrovaný operační program, oblast podpory 6.5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, podporovaná aktivita: a) Revitalizace veřejných prostranství).
Předpoklad čerpání je v roce 2015. Platební podmínky: měsíční fakturace s 10% pozastávkou, splatnost faktur 21 dní.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
Integrovaný operační program, oblast podpory 6.5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, podporovaná aktivita: a) Revitalizace veřejných prostranství
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/Integrovany-OP/Zadatele-a-prijemci/Pro-zadatele/5-2-Zlepseni-prostredi-v-problemovych-sidlisti
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
https://www.mfcr.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
https://www.mzp.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
https://www.mpsv.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
10/04/2015 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh


PŘÍLOHA B
INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY

Tato příloha se vztahuje k
NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
ČÁST ZAKÁZKY č.
1
NÁZEV
Sanace mostků a propustků
1) STRUČNÝ POPIS
Jedná se o sanaci 4 mostků:
Sanace mostu v ul. Hamerská přes Janovský potok včetně výměny zábradlí - rekonstrukce zahrnuje obnovu degradovaného zdiva klenbového pasu i opěr původní konstrukce (poruchy spárování čelní zdi i mostních podpěr, dochází k uvolňování kamenů ze zdiva opěr a cihel z klenby, odhalená a korodující výztuž rámů)
Sanace mostu v ul. Hamerská přes potok Loupnice včetně výměny zábradlí - rekonstrukce zahrnuje obnovu degradovaných betonových říms, výměnu korodujícího zábradlí, sanaci beton. křídel a mostních podpěr (vznik štěrkových hnízd, otevřených spár, porušená betonáž, koroze výztuže, uchycená vegetace apod.), rekonstrukci mostní konstrukce (sparami prosakuje voda, koroze výztuže, ponechané zbytky bednění, degradace betonu).
Sanace mostu v ul. Křižatecká přes Janovský potok včetně výměny zábradlí - rekonstrukce znamená obnovu mostních podpěr (zdivo má poškozené spárování, u zatrubnění u vtoku potoka je zdivo totálně rozebrané), rekonstrukci nosné konstrukce (prosaky vody, výluhy pojiva, koroze obnažené výztuže, oslabení průřezových ploch výztuže i nosníků, hloubková degradace), obnova hydroizolace
Sanace mostu v ul. Přátelství přes potok Loupnice včetně výměny zábradlí - rekonstrukce zahrnuje obnovu degradovaných betonových říms, výměnu korodujícího zábradlí, sanaci beton.křídel a mostních podpěr
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45221119-9
 
Další předměty
 
 
 
 
3) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
1 500 000
Měna:
CZK
nebo rozsah:
         
mezi
a
Měna:
4) ÚDAJ O ODLIŠNÉM DATU ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A/NEBO DOBĚ TRVÁNÍ ZAKÁZKY (je-li to relevantní)
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo):
10/05/2015 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
2
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
 
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
5) DALŠÍ INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY
Zadavatel stanovuje, že uchazeč (dodavatel) je oprávněn podat nabídku dle § 98 odst. 3 Zákona na všechny či některé části veřejné zakázky nebo jen na jednu část veřejné zakázky.
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------

PŘÍLOHA B
INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY

Tato příloha se vztahuje k
NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
ČÁST ZAKÁZKY č.
2
NÁZEV
Rekonstrukce veřejného osvětlení
1) STRUČNÝ POPIS
Jedná se o výměnu svítidel, sloupů, výložníků, kabelových tras v těchto lokalitách: VO v ulici Hamerská - kompletní rekonstrukce VO, výměna svítidel, sloupů, výložníků, kabelových tras. Celkem 26 sloupů a výložníků – 5x dvojitý výložník, 31 kusů svítidel
VO parkoviště Hamerská / Přátelství ppč. 549/45 - kompletní rekonstrukce VO, výměna svítidel, sloupů výložníků, kabelových tras. Celkem 3 sloupy, výložníky a svítidla

VO lampa u Krušnohoru ppč. 549/1 - výměna svítidla, sloupu, výložníku, kabelové trasy. Celkem 1 sloup, výložník a svítidlo.
VO lampa u bloku R3 ppč.577/168 - výměna svítidla, sloupu, výložníku, kabelové trasy. Celkem 1 sloup, výložník a svítidlo.
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45231300-8
 
Další předměty
 
 
 
 
3) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
2 000 000
Měna:
CZK
nebo rozsah:
         
mezi
a
Měna:
4) ÚDAJ O ODLIŠNÉM DATU ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A/NEBO DOBĚ TRVÁNÍ ZAKÁZKY (je-li to relevantní)
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo):
10/05/2015 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
2
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
 
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
5) DALŠÍ INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY
Zadavatel stanovuje, že uchazeč (dodavatel) je oprávněn podat nabídku dle § 98 odst. 3 Zákona na všechny či některé části veřejné zakázky nebo jen na jednu část veřejné zakázky.
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------

PŘÍLOHA B
INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY

Tato příloha se vztahuje k
NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
ČÁST ZAKÁZKY č.
3
NÁZEV
Sanace kanalizace
1) STRUČNÝ POPIS
Jedná se o sanaci kanalizace ve 4 různých lokalitách:
Ulice Přátelství, u čp.161 (parkoviště u TS) - sanace dešťového potrubí DN 150 a 2 uličních vpustí (nefunkční kanalizační vpust vč. části potrubí k další kanalizační vpusti, které jsou zalité betonem)
Ulice Přátelství, u čp.157 (u Policie) - sanace dešťového potrubí a 2 nefunkční uličních vpustí.
Ulice Luční, blok J, čp.313 - sanace dešťového potrubí
Ulice Luční (za garážemi) - sanace betonové nádrže, výměna česlí a zábradlí
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45231300-8
 
Další předměty
 
 
 
 
3) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
300 000
Měna:
CZK
nebo rozsah:
         
mezi
a
Měna:
4) ÚDAJ O ODLIŠNÉM DATU ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A/NEBO DOBĚ TRVÁNÍ ZAKÁZKY (je-li to relevantní)
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo):
10/05/2015 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
2
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
 
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
5) DALŠÍ INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY
Zadavatel stanovuje, že uchazeč (dodavatel) je oprávněn podat nabídku dle § 98 odst. 3 Zákona na všechny či některé části veřejné zakázky nebo jen na jednu část veřejné zakázky.
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------

PŘÍLOHA B
INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY

Tato příloha se vztahuje k
NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
ČÁST ZAKÁZKY č.
4
NÁZEV
Rekonstrukce komunikací
1) STRUČNÝ POPIS
Jedná se o rekonstrukci chodníků a komunikací na různých místech sídliště Litvínov - Janov, kdy dojde k sanaci poruch, frézováním povrchů , nový asfaltový kryt cca 5 cm, rekonstrukce obrubníků případně lokálně zámková dlažba.
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45233100-0
 
Další předměty
45233160-8
 
 
 
 
3) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
11 000 000
Měna:
CZK
nebo rozsah:
         
mezi
a
Měna:
4) ÚDAJ O ODLIŠNÉM DATU ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A/NEBO DOBĚ TRVÁNÍ ZAKÁZKY (je-li to relevantní)
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo):
10/05/2015 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
2
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
 
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
5) DALŠÍ INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY
Zadavatel stanovuje, že uchazeč (dodavatel) je oprávněn podat nabídku dle § 98 odst. 3 Zákona na všechny či některé části veřejné zakázky nebo jen na jednu část veřejné zakázky.
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------