Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7501010011007


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Město Litvínov
Identifiakční číslo:
00266027
Poštovní adresa:
Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11
Obec:
Litvínov
PSČ:
43601
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 476767682
K rukám:
Ing. Jitka Blovská
       
E-mail:
jitka.blovska@mulitvinov.cz
Fax:
+420 476767601
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.mulitvinov.cz/
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.mulitvinov.cz/profile_display_2.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Revitalizace MŠ Paraplíčko v Litvínově 2015 - dodávka a montáž venkovních herních prvků – 2. zadávací řízení
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Mateřská škola Paraplíčko, Gluckova 136, Litvínov - Janov
Kód NUTS CZ042 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Jedná se o dodávku a montáž venkovních herních prvků (cca 12 sestav) vč. souvisejících stavebních prací (kotvení prvků do země, dopadové plochy, související terénní úpravy).
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
1 030 000
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
37535200-9
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
04/05/2015 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
70
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky
Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:
Realizací dodávky a montáže venkovních herních prvků na zahradu MŠ dojde ke zlepšení vybavení venkovního herního prostoru zahrady MŠ a s tím související užitné hodnoty celého objektu MŠ vč. zahrady.
Popis předmětu veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je dodání venkovních herních prvků (cca 12 sestav) na zahradu MŠ a provedení jejich montáže vč. souvisejících prací (kotvení prvků do země, dopadové plochy, související terénní úpravy).
Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele:
Realizací předmětu veřejné zakázky bude zajištěno vybavení školní zahrady novými herními prvky zajišťující zkvalitnění trávení volného času předškolních dětí, tato skutečnost současně přispěje ke zhodnocení majetku zadavatele (města Litvínova), které souvisí s celkovou rekonstrukcí MŠ provedenou v roce 2014 (zateplení MŠ) a plánovanou v roce 2015 (rekonstrukce vnitřních prostor a vybavení nábytkem).
Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky:
Předpokládaný nejzazší termín ukončení realizace je 30.9.2015, přičemž doba realizace veřejné zakázky je stanovena na 10 týdnů.

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Projekt je spolufinancován z Evropských fondů pro regionální rozvoj z Regionálního operačního programu pro region soudržnosti NUTS II Severozápad (ROP SZ), prioritní osa 1, oblast podpory 1.2 – Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst – výzva č.69.
Fakturační a platební podmínky jsou řešeny v návrhu Smlouvy o dílo, která je součástí zadávací dokumentace.
Platby budou probíhat výhradně v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem zadavatele bude 21 dní (viz. ustanovení v SoD).
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
Projekt je spolufinancován z Evropských fondů pro regionální rozvoj z Regionálního operačního programu pro region soudržnosti NUTS II Severozápad (ROP SZ), prioritní osa 1, oblast podpory 1.2 – Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst – výzva č.69.
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
Upozorňujeme uchazeče na možnost vyplývající ze zákona 137/2006 Sb., § 84, odst. 2 písmeno d) - na možnost zrušení zadávacího řízení v důsledku podstatné změny okolností, které nastaly v době od zahájení zadávacího řízení a které zadavatel s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl předvídat a ani je nezpůsobil, tj. že zadavateli nebude poskytnuta přislíbená dotace z uvedeného programu na tuto veřejnou zakázku. Toto lze i dle § 84, odst. 2 písmeno e) kvalifikovat jako důvody hodné zvláštního zřetele.
Dále rovněž upozorňujeme uchazeče, že pokud nebude zadavateli poskytnuta výše uvedená dotace, vyhrazuje si zadavatel možnost jednostranného odstoupení od smlouvy o dílo a to do doby doručení výzvy o zahájení díla viz. odst. 13.5 Návrhu smlouvy o dílo.
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.mfcr.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.mzp.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.mpsv.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
02/04/2015 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh