Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7401010094693


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Město Litvínov
Identifiakční číslo:
00266027
Poštovní adresa:
Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11
Obec:
Litvínov
PSČ:
43601
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 476767617
K rukám:
Ing. Hana Nováková
       
E-mail:
hana.novakova@mulitvinov.cz
Fax:
+420 476767601
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.mulitvinov.cz/
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.mulitvinov.cz/profile_display_2.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Revitalizace kulturního domu Citadela v Litvínově
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Litvínov, Podkuršnohorská č.p. 1720
Kód NUTS CZ042 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Jedná se o stavební práce spojené s vnitřními stavebními úpravami třípodlažního objektu kulturního domu Citadela v Litvínově (dispoziční úpravy, rekonstrukce podlah, povrchů, zařizovacích předmětů, výtahy atd. a rekonstrukce rozvodů, tzn. elektroinstalace – silnoproud a slaboproud – hromosvod, osvětlení vč. systémového řízení, nouzové osvětlení, EPS, EZS, strukturovaná kabeláž a datová síť vč. serveru a připojení do sítě internet, nouzový zdroj a další, rozvody VZT, ústřední vytápění, ZTI).
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
38 000 000
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45212000-6
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
14/09/2014 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
3
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele podle § 1 vyhlášky.
1. Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:
Revitalizací vnitřních prostor kulturního domu Citadela dojde ke zkvalitnění využití, zvýšení estetičnosti těchto prostor a prodloužení životnosti objektu, který je ve vlastnictví zadavatele.
2. Popis předmětu veřejné zakázky:
Předmětem jsou stavební úpravy vnitřních prostor kulturního domu Citadela, tzn. dispoziční úpravy, rekonstrukce podlah, povrchů, zařizovacích předmětů, výtahy atd. a rekonstrukce rozvodů.
3. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele:
Objekt kulturního domu Citadela je ve 100% vlastnictví zadavatele.
Realizace stavebních prací přispěje ke zkvalitnění služeb v oblasti kultury ve městě Litvínově.
4. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky
Termín plnění veřejné zakázky se předpokládá v termínu mezi 01/2015 – 09/2015. Doba plnění bude cca 3 měsíce.

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Fakturační a platební podmínky jsou řešeny v návrhu Smlouvy o dílo, která je součástí zadávací dokumentace.
Platby budou probíhat výhradně v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem zadavatele bude 21 dní.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
Na projekt bude zažádáno o dotaci v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad, oblast podpory: 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst.
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.mfcr.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.mzp.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.mpsv.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
13/08/2014 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh


PŘÍLOHA A
DALŠÍ ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA

I) ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA, NA KTERÝCH LZE ZÍSKAT DALŠÍ INFORMACE

Úřední název:
Město Litvínov
Identifikační číslo:
00266027
Poštovní adresa:
nám. Míru 11
Obec:
Litvínov
PSČ:
436 01
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 476767682
K rukám:
Ing. Jitka Blovská
E-mail:
jitka.blovska@mulitvinov.cz
Fax:
+420 476767601
Internetová adresa (URL):
https://www.mulitvinov.cz

II) ADRESY, KONTAKTNÍ MÍSTO A INTERNETOVÁ ADRESA ÚŘADU, U KTERÉHO LZE ZÍSKAT INFORMACE O DANÍCH

Úřední název:
Identifikační číslo:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
Kontaktní místa:
Tel.:
K rukám:
E-mail:
Fax:
Internetová adresa (URL):

III) ADRESA, KONTAKTNÍ MÍSTO A INTERNETOVÁ ADRESA ÚŘADU, U KTERÉHO LZE ZÍSKAT INFORMACE O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Úřední název:
Identifikační číslo:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
Kontaktní místa:
Tel.:
K rukám:
E-mail:
Fax:
Internetová adresa (URL):

IV) ADRESA, KONTAKTNÍ MÍSTO A INTERNETOVÁ ADRESA ÚŘADU, U KTERÉHO LZE ZÍSKAT INFORMACE O OCHRANĚ ZAMĚSTNANCŮ A PRACOVNÍCH PODMÍNKÁCH

Úřední název:
Identifikační číslo:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
Kontaktní místa:
Tel.:
K rukám:
E-mail:
Fax:
Internetová adresa (URL):