Formulář 02 - Oznámení o zakázce

Název formuláře Oznámení o zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7402021087395


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTO/MÍSTA
Úřední název:
Město Litvínov
Identifikační číslo:
00266027
Poštovní adresa:
Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11
Obec:
Litvínov
PSČ:
43601
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
MěÚ Litvínov
Tel.:
+420 476767710
K rukám:
Ing. Petr Řeháček
       
E-mail:
petr.rehacek@mulitvinov.cz
Fax:
+420 476767601
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.mulitvinov.cz/
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.mulitvinov.cz/profile_display_2.html
Elektronický přístup k informacím (URL):
https://zakazky.mulitvinov.cz/vz00000186
Elektronické podání nabídek a žádostí o účast (URL):
Podrobnější informace uveďte v příloze A
Další informace lze získat:
 
 
Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
 
 
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
 
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A

ODDÍL II: PŘEDMĚT ZAKÁZKY

II.1) POPIS
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
Zajištění komplexního nakládání s komunálními odpady - sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu, svoz bioodpadu, využití vytříděných složek komunálního odpadu a správa sběrného dvora ve městě Litvínov
II.1.2) Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
(vyberte pouze jednu kategorii - stavební práce, dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá danému předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
jakýmikoliv prostředky v souladu s požadavky stanovenými veřejným zadavatelem
 
Kategorie služeb:
č. 16
(pro kategorie viz příloha C1)
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění:
Kód NUTS CZ042 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
II.1.3) Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
II.1.4) Informace o rámcové smlouvě (je-li to relevantní)
Počet
nebo (je-li to relevantní) maximální předpokládaný počet účastníků rámcové smlouvy

Doba platnosti rámcové smlouvy:
v letech: nebo v měsících:
Důvod, proč doba platnosti rámcové smlouvy překračuje čtyři roky:

Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy (je-li to relevantní, pouze číselné údaje):
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
   
Měna:
NEBO rozsah:
mezi a
Měna:
Četnost a hodnota zakázek, keré mají být zadány (uveďte pokud je možné):
II.1.5) Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů):
Předmět veřejné zakázky vychází z potřeb a povinností zadavatele vyplývajících ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem je komplexní nakládání s komunálními odpady - sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu, svoz bioodpadu, využití vytříděných složek komunálního odpadu a správa sběrného dvora ve městě Litvínov.
II.1.6) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
90500000-2
 
Další předměty
90511000-2
90512000-9
 
 
 
 
II.1.7) Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
II.1.8) Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
Pokud ano, nabídky mohou být předkládány pro
II.1.9) Informace o variantách
Budou přijímány varianty

II.2) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH ZAKÁZKY
II.2.1) Celkové množství nebo rozsah (včetně všech částí zakázky, obnovení zakázek a opcí, je-li to relevantní)
(je-li to relevantní, pouze číselné údaje)
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
60 000 000
Měna: CZK
nebo
rozsah: mezi a Měna:
II.2.2) Informace o opcích (je-li to relevantní)
Opce
Pokud ano, uveďte popis těchto opcí:
Je-li znám, uveďte předběžný harmonogram, kdy mohou být tyto opce uplatněny:
v měsících:     nebo dnech:     (ode dne zadání zakázky)  
II.2.3) Informace o obnovení zakázek (je-li to relevantní)
Tuto zakázku lze obnovit
 
Počet možných obnovení (je-li znám):   NEBO rozsah: mezi   a 
 
Je-li známo, uveďte v případě obnovitelných zakázek na dodávky či služby předpokládaný harmonogram pro následné zakázky:
 v měsících:   nebo dnech:    (ode dne zadání zakázky)

II.3) DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY NEBO LHŮTA PRO DOKONČENÍ
Doba trvání v měsících:   nebo dnech:   (ode dne zadání zakázky)
nebo
Zahájení
01/01/2015 (dd/mm/rrrr)  
Dokončení
31/12/2018 (dd/mm/rrrr)  

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Požadované zálohy a záruky (je-li to relevantní)
Zadavatel požaduje dle § 67 zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů poskytnutí jistoty ve výši 500.000 Kč, přímým složením na účet zadavatele nebo formou bankovní záruky nebo pojištěním záruky. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci uveřejněné dálkovým neomezeným přístupem na profilu zadavatele.

III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují
Podrobné platební podmínky jsou uvedeny v závazné vzorové smlouvě, která tvoří přílohu zadávací dokumentace a je dostupná na profilu zadavatele.

III.1.3) Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána (je-li to relevantní)

III.1.4) Další zvláštní podmínky (je-li to relevantní)
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám
Pokud ano, uveďte popis těchto zvláštních podmínek

III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Základní kvalifikační předpoklady dle ust. § 53 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách (dále jen ,,ZVZ"), doložené způsobem dle ust. § 53 odst. 3 ZVZ. Výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpisem z živnostenského rejstříku – Nakládání s odpady vyjma nebezpečných
Koncesní listina – Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Doklad dosvědčující odbornou způsobilost pro odborné nakládání s odpady prostřednictvím odborně způsobilé osoby dle § 15 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech.
Dodavatel ve své nabídce předloží doklady prokazující splnění kvalifikace v originále nebo v kopii.
III.2.2) Ekonomická a finanční způsobilost
 
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Předložení čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče bude splněno dle § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
(je-li to relevantní)
III.2.3) Technická způsobilost
 
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Dodavatel splní technické kvalifikační předpoklady dle ust. § 56 odst. 2 ZVZ pokud,
a)předloží seznam minimálně 3 významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. Požadavky na tento seznam jsou uvedeny v oddíle VI.3 tohoto oznámení a zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
b)Dodavatel předloží seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance do-davatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli,
c)Dodavatel předloží popis technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti v minimální úrovni kvalifikačního předpokladu níže uvedené.
d)Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osoby v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb.
e)Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud má zaveden systém řízení kvality dle norem řady ČSN EN ISO 9001 v oblasti nakládání s odpady.
f)Dodavatel předloží opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, která bude dodavatel schopen použít při plnění veřejné zakázky, v souladu s § 56 odst. 5 zákona, dodavatel předloží doklad o registraci v systému řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) nebo certifikát řízení z hlediska ochrany životního prostředí vydaný podle českých technických norem akreditovanou osobou.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
(je-li to relevantní)
Minimální úroveň splní uchazeč dle 56 odst. 2 písm. a) ZVZ v případě, že v posledních 3 letech realizoval min. 3 významné služby v oblasti sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu nebo jeho využití, které měly rozsah finančních prostředků vynaložených objednatelem v souvislosti s realizací plnění min. 10. 000 000 Kč/rok bez DPH za každou zakázku. Další požadované minimální standardy jsou uvedeny vzhledem k rozsahu v oddíle VI.3 tohoto oznámení a zároveň v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
III.2.4) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)
 
 

III.3) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE NA ZAKÁZKY NA SLUŽBY
III.3.1) Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi
Pokud ano, uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy:
III.3.2) Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby

ODDÍL IV: ŘÍZENÍ

IV.1) DRUH ŘÍZENÍ
IV.1.1) Druh řízení
Odůvodnění volby urychleného řízení:
Někteří zájemci již byli vybráni (je-li to vhodné v rámci některých druhů vyjednávacího řízení)
(pokud ano, uveďte jména a adresy již vybraných zájemců v oddílu VI.3 Další informace)
Odůvodnění volby urychleného řízení:
IV.1.2) Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
(užší a jednací řízení, soutěžní dialog)
Předpokládaný počet zájemců
   
nebo
Předpokládaný minimální počet
a, je-li to relevantní, maximální předpokládaný počet
Objektivní kritéria pro výběr omezeného počtu zájemců:
IV.1.3) Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu (vyjednávací řízení, soutěžní dialog)
 
Použití vícekolového řízení, během něhož dochází k postupnému snížení počtu hodnocených variant nebo nabídek
 

IV.2) KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ ZAKÁZKY
IV.2.1) Kritéria pro zadání zakázky (označte prosím příslušnou možnost)
nebo
 
 
Kritéria
Váha
1.
Výše celkové nabídkové ceny
60
2.
Výhodnost návrhu smlouvy
40
3.
4.
5.
Kritéria
Váha
6.
7.
8.
9.
10.
IV.2.2) Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba
 
Pokud ano, (ve vhodných případech) uveďte další informace o elektronické dražbě:

IV.3) ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem (je-li to relevantní)
IV.3.2) Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
(pokud ano)
         
   
Číslo oznámení v Úř. věst.:
2014/S 091-159665 ze dne 09/05/2014 (dd/mm/rrrr)
 
Číslo oznámení v Úř. věst.:
ze dne (dd/mm/rrrr)
Číslo oznámení v Úř. věst.:
ze dne (dd/mm/rrrr)
IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu (v případě soutěžního dialogu)
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům
Datum: (dd/mm/rrrr) Čas: (hh:mm)

Dokumentace za úplatu

Pokud ano, uveďte cenu (pouze číselné údaje)
Měna:
Podmínky a způsob platby:
IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast
Datum: 26/08/2014 (dd/mm/rrrr) Čas: 10:00 (hh:mm)
IV.3.5) Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům (je-li známo, v případě omezeného a vyjednávacího řízení a soutěžního dialogu)
Datum: (dd/mm/rrrr)    
IV.3.6) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nabídky nebo žádosti o účast vypracovány
Jiné:
IV.3.7) Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Do: 31/12/2014 (dd/mm/rrrr)
NEBO doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 26/08/2014 (dd/mm/rrrr)
Čas:
10:05 (hh:mm)
(je-li to relevantní) Místo:
Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov,náměstí Míru 11
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek (je-li to relevantní)
 
(pokud ano) Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:
Členové hodnotící komise, osoby oprávněné jednat za dodavatele, vč. doložení plné moci.

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O OPAKOVÁNÍ ZAKÁZEK (je-li to relevantní)
Jde o opakovanou zakázku
Pokud ano, uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:
(dd/mm/rrrr)
VI.2) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie
Pokud ano, uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
VI.3) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Ad. oddíl III.2.2 Přílohou požadovaného seznamu dle ust. § 56 odst. 2 ZVZ musí být
osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně,
Ad. oddíl III.2.3 Minimální úroveň případně požadovaných standardů je splněna dle 56 odst. 2 písm. a) ZVZ, dále, pokud má k dispozici pro plnění této konkrétní veřejné zakázky servisní útvar s min. 2 techniky a 20 dělníky. Dále, pokud bude mít pro plnění této konkrétní veřejné zakázky zajištěné užívání či využití minimálně tato zařízení s dále uvedenou minimální kapacitou:
Minimální úroveň případně požadovaných standardů: Dále, pokud má zaveden systém řízení jakosti podle českých technických norem akreditovanou osobou, tedy certifikát řady ČSN EN ISO 9000, a systém řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) nebo systém řízení z hlediska ochrany životního prostředí vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou, tedy certifikát řady ČSN EN ISO 14000, provozních a technických zařízení.Minimálně 1 třídící linka nebo 1 jiné zařízení, která je schváleno jako zařízení k třídění odpadu.
Minimálně 3 vozidla s popelářskou nástavbou pro výsyp nádob KO o objemu 110, 120, 240 a 1 100 litrů o celkové hmotnosti každého vozidla minimálně 17,5 tuny, umožňující svoz komunálního odpadu, vytříděného odpadu a bioodpadu a vhodné vozidlo do kopcovitého terénu a úzkých komunikací.
Minimálně 2 vozidla - nosič kontejnerů o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny umožňující svoz z kapacitně větších nádob o objemu 7- 14 m3.
Minimálně 1 vozidlo s plachtovou nástavbou s hydraulickým čelem o celkové hmotnosti každého vozidla nad 3,5 tuny umožňující mobilní svoz nebezpečných odpadů.
Minimálně 1 skládka, která je schválená jako zařízení k odstraňování odpadu zařazeného do kategorie „ostatní“, skupiny 20 dle Katalogu odpadů nebo 1 jiné zařízení, které je schváleno jako zařízení k úpravě nebo využití nebo zneškodnění komunálního odpadu. Minimální celková volná kapacita zařízení pro zneškodňování odpadů z této konkrétní zakázky musí činit 40 000 tun.
Minimálně 1 kompostárna, resp. minimálně 1 jiné, podle obecně závazných právních předpisů, přípustné zařízení pro materiálové využití biologicky rozložitelného odpadu, která je schválená jako zařízení k využívání odpadu a přebírá k využívání odpad 20 02 01 – Biologicky rozložitelný odpad, s minimální volnou kapacitou 5 000 tun výlučně zajištěnou pro zneškodňování odpadů z této konkrétní zakázky.
Ad. oddíl IV.2.1 - vzhledem k tomu, že v tomto oddíle není možné uvést podkritéria, jsou v oddíle IV.2.1 uvedeny 2 základní kritéria hodnocení - výše celkové nabídkové ceny a výhodnost návrhu smlouvy. Kritérium - Výhodnost návrhu smlouvy má podkritéria - a)Kvalita plnění veřejné zakázky zajištěná smlouvy s vahou 60 %; b)Termíny plnění vybraných úkonů, operativnost řešení mimořádných událostí s vahou 25 %; c)Výše smluvních pokut s vahou kritéria 15 %. Všechny hodnotící kritéria jsou uvedeny v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
VI.4) ODVOLACÍ ŘÍZENÍ
VI.4.1) Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřední název:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa:
tř. Kpt. Jaroše 7
Obec:
Brno
PSČ:
604 55
Stát:
CZ
E-mail:
posta@compet.cz
Tel.:
+420 542167811
Internetová adresa (URL):
http://www.compet.cz
Fax:
+420 542167115

Subjekt odpovědný za mediační řízení (je-li to relevantní)
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa (URL):
Fax:

VI.4.2) Podání odvolání (vyplňte prosím bod VI.4.2 NEBO podle potřeby bod VI.4.3)
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.

VI.4.3) Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa (URL):
Fax:
VI.5) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
01/07/2014 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh