Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7401011089733
Na formulář navazují (popř. ho opravují) formuláře:


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Město Litvínov
Identifiakční číslo:
00266027
Poštovní adresa:
Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11
Obec:
Litvínov
PSČ:
43601
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 476767617
K rukám:
Ing. Hana Nováková
       
E-mail:
hana.novakova@mulitvinov.cz
Fax:
+420 476767601
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.mulitvinov.cz/
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.mulitvinov.cz/profile_display_2.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Kód NUTS Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL II.B: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - DODÁVKY NEBO SLUŽBY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Revitalizace zeleně v Litvínově, Část č.1 – „Revitalizace významné sídelní zeleně v Litvínov – III.etapa
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO DODÁVKY NEBO PLNĚNÍ
(vyberte pouze jednu kategorii - dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Kategorie služeb: č. 27 (pro kategorie služeb viz příloha C1)
Hlavní místo plnění nebo dodání:
Litvínov
Kód NUTS
CZ042
Kód NUTS
Kód NUTS
Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy:
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU ČI HODNOTY DODÁVEK NEBO SLUŽEB (pro každou kategorii služeb)
Část č.1 – "Revitalizace významné sídelní zeleně v Litvínov – III.etapa": Jedná se o tyto služby a dodávky: terénní úpravy – související s kácením a výsadbou dřevin, stabilizace stávající zeleně – arboristické a asanační práce, obnova trav-natých ploch – regenerace trávníků, nová výsadba, bourací práce (podezdívky plotů apod.)

Část č.2 – „Revitalizace parku u ZŠ s rozšířenou výukou jazyků v Litvínově - realizace": Jedná se o tyto služby a dodávky : terénní úpravy – související s kácením a výsadbou dřevin, úpravy související s instalací parkového mobiliáře a dalších abiotických dynamických prvků, stabilizace stávající zeleně – arboristické a asanační práce, obnova travnatých ploch – regenerace trávníků, nová výsadba – jehličnaté a listnaté stromy, keře, keře pro živé ploty, instalace parkového mobiliáře a herních prvků.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
7 000 000
Měna:
CZK
 
nebo rozsah: mezi
a
 
 
 
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
77311000-3
 
Další předměty
45111100-9
37535200-9
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (je-li známo)
01/10/2014 (dd/mm/rrrr)
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny: realizací projektu dojde k regeneraci a zkvalitnění městské zeleně, zvýšení biodiverzity ve městě a zkvalitnění životního prostředí dotčených obyvatel města.
Popis předmětu veřejné zakázky:
Část č. 1: terénní úpravy – související s kácením a výsadbou dřevin, stabilizace stávající zeleně – arboristické a asanační práce, obnova travnatých ploch – regenerace trávníků, nová výsadba, bourací práce (podezdívky plotů apod.).
Část č. 2: terénní úpravy – související s kácením a výsadbou dřevin, úpravy související s instalací parkového mobiliáře a dalších abiotických dynamických prvků, stabilizace stávající zeleně – arboristické a asanační práce, obnova travnatých ploch – regenerace trávníků, nová výsadba – jehličnaté a listnaté stromy, keře, keře pro živé ploty, instalace parkového mobiliáře a herních prvků
Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele: řádným a úplným splněním předmětu veřejné zakázky, tzn. realizací předmětných služeb a dodávek, dojde k naplnění popsaných potřeb zadavatele.
Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky – duben 2015.
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba --------------------------------------
- ale nesměšujte dodávky a služby v části II.2)


ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Fakturační a platební podmínky jsou řešeny v návrhu Smlouvy o dílo, která je součástí zadávací doku-mentace.
Platby budou probíhat výhradně v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem zadavatele bude 21 dní (viz. ustanovení v SoD).
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
Část č.1 - Projekt je spolufinancován z dotace Operačního programu Životního prostředí, v rámci 58. výzvy, Prioritní osa 6, Oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny, a z vlastních zdrojů zadavatele.
Část č.2 - Projekt je spolufinancován z dotace Státního fondu životního prostředí ČR, 1. Výzva Národní programy Přílohy XVI Program zeleň do měst a jejich okolí, a z vlastních zdrojů zadavatele.
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.mf.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.mzp.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.mpsv.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
11/06/2014 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh


PŘÍLOHA A
DALŠÍ ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA

I) ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA, NA KTERÝCH LZE ZÍSKAT DALŠÍ INFORMACE

Úřední název:
Město Litvínov
Identifikační číslo:
00266027
Poštovní adresa:
nám. Míru 11
Obec:
Litvínov
PSČ:
43601
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 476767682
K rukám:
Ing. Jitka Blovská
E-mail:
jitka.blovska@mulitvinov.cz
Fax:
+420 476767601
Internetová adresa (URL):
http://www.mulitvinov.cz

II) ADRESY, KONTAKTNÍ MÍSTO A INTERNETOVÁ ADRESA ÚŘADU, U KTERÉHO LZE ZÍSKAT INFORMACE O DANÍCH

Úřední název:
Identifikační číslo:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
Kontaktní místa:
Tel.:
K rukám:
E-mail:
Fax:
Internetová adresa (URL):

III) ADRESA, KONTAKTNÍ MÍSTO A INTERNETOVÁ ADRESA ÚŘADU, U KTERÉHO LZE ZÍSKAT INFORMACE O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Úřední název:
Identifikační číslo:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
Kontaktní místa:
Tel.:
K rukám:
E-mail:
Fax:
Internetová adresa (URL):

IV) ADRESA, KONTAKTNÍ MÍSTO A INTERNETOVÁ ADRESA ÚŘADU, U KTERÉHO LZE ZÍSKAT INFORMACE O OCHRANĚ ZAMĚSTNANCŮ A PRACOVNÍCH PODMÍNKÁCH

Úřední název:
Identifikační číslo:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
Kontaktní místa:
Tel.:
K rukám:
E-mail:
Fax:
Internetová adresa (URL):

PŘÍLOHA B
INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY

Tato příloha se vztahuje k
NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
ČÁST ZAKÁZKY č.
1
NÁZEV
Revitalizace významné sídelní zeleně v Litvínově - III.etapa
1) STRUČNÝ POPIS
Jedná se o tyto služby a dodávky: terénní úpravy – související s kácením a výsadbou dřevin, stabilizace stávající zeleně – arboristické a asanační práce, obnova travnatých ploch – regenerace trávníků, nová výsadba, bourací práce (podezdívky plotů apod.)
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
77311000-3
 
Další předměty
45111100-9
 
 
 
 
3) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH
1. terénní úpravy – související s kácením a výsadbou dřevin
2. stabilizace stávající zeleně – arboristické a asanační práce
3. obnova travnatých ploch – regenerace trávníků
4. nová výsadba
5. bourací práce (podezdívky plotů apod.)

(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
3 800 000
Měna:
CZK
nebo rozsah:
         
mezi
a
Měna:
4) ÚDAJ O ODLIŠNÉM DATU ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A/NEBO DOBĚ TRVÁNÍ ZAKÁZKY (je-li to relevantní)
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo):
01/10/2014 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
6
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
 
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
5) DALŠÍ INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY
Projekt je spolufinancován z dotace Operačního programu Životního prostředí, v rámci 58. výzvy, Prioritní osa 6, Oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny, a z vlastních zdrojů zadavatele
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------

PŘÍLOHA B
INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY

Tato příloha se vztahuje k
NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
ČÁST ZAKÁZKY č.
2
NÁZEV
Revitalizace parku u ZŠ s rozšířenou výukou jazyků v Litvínově - realizace
1) STRUČNÝ POPIS
Jedná se o tyto služby a dodávky : terénní úpravy – související s kácením a výsadbou dřevin, úpravy související s instalací parkového mobiliáře a dalších abiotických dynamických prvků, stabilizace stávající zeleně – arboristické a asanační práce, obnova travnatých ploch – regenerace trávníků, nová výsadba – jehličnaté a listnaté stromy, keře, keře pro živé ploty, instalace parkového mobiliáře a herních prvků
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
77311000-3
 
Další předměty
37535200-9
 
 
 
 
3) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH
1. terénní úpravy – související s kácením a výsadbou dřevin, úpravy související s instalací parko-vého mobiliáře a dalších abiotických dynamických prvků
2. stabilizace stávající zeleně – arboristické a asanační práce
3. obnova travnatých ploch – regenerace trávníků
4. nová výsadba – jehličnaté a listnaté stromy, keře, keře pro živé ploty
5. instalace parkového mobiliáře
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
3 200 000
Měna:
CZK
nebo rozsah:
         
mezi
a
Měna:
4) ÚDAJ O ODLIŠNÉM DATU ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A/NEBO DOBĚ TRVÁNÍ ZAKÁZKY (je-li to relevantní)
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo):
01/10/2014 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
6
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
 
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
5) DALŠÍ INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY
Projekt je spolufinancován z dotace Státního fondu životního prostředí ČR, 1. Výzva Národní programy Přílohy XVI Program zeleň do měst a jejich okolí, a z vlastních zdrojů zadavatele.
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------